200 கோடி ரூபா ஜனாதிபதிநம்பிக்கை நிதியத்திற்கு

200 கோடி ரூபா ஜனாதிபதிநம்பிக்கை நிதியத்திற்கு

தேசியலொத்தர்சபை கடந்தவருடம் பெற்றுக்கொண்ட இலாபத்தில் 200 கோடிரூபாவை ஜனாதிபதி நம்பிக்கை நிதியத்திற்கு வழங்கியுள்ளது. சபையின் இலாபம் கடந்தவருடம் 18 சதவீதத்தினால்அதிகரித்திருந்தது.

 
இதனால் ஜனாதிபதி நிதியத்திற்கு குறித்த தொகையை வழங்கமுடிந்ததாக தேசியலொத்தர்சபையின்பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரிசூரியபெருமதெரிவித்துள்ளார். 
ஜனாதிபதி நம்பிக்கை நிதியத்திற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் ஒரேநிறுவனம் தேசியலொத்தர்சபையாகும். நோயினால் பீடிக்கப்பட்டவர்களின் நிவாரணம் மற்றும் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் புலமைப்பரிசில் நிதியத்திற்கு ஜனாதிபதி நிதியத்தினால் நிதிவழங்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.  

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.