நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய சிறந்த ஜியோ ப்ரீபெய்ட் திட்டம்.! ஆ முதல் ஃ வரை.!

நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய சிறந்த ஜியோ ப்ரீபெய்ட் திட்டம்.! ஆ முதல் ஃ வரை.!

நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய சிறந்த ஜியோ ப்ரீபெய்ட் திட்டம்.! ஆ முதல் ஃ வரை.!

|

ஜியோ பயனர்கள் கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய ஏப்ரல் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய ஜியோ ப்ரீபெய்ட் திட்டங்கள் மற்றும் முந்தைய சிறந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டங்கள் ஒரே இடத்தில் முழு விபரங்களுடன். ஜியோ பிரைம் பயனர்களுக்கான திட்டங்களுடன்.

#1

#1

ரூ.19 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினம் 0.15 ஜிபி டேட்டா ஒருநாள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#2

#2

ரூ.52 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 150 எம்.பி என மொத்தமாக 1.5 ஜிபி டேட்டா 7 நாள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#3

#3

ரூ.98 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 2 ஜிபி டேட்டா 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#4

#4

ரூ.149 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 1.5 ஜிபி என மொத்தமாக 42 ஜிபி டேட்டா 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#5

#5

ரூ.198 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 2 ஜிபி என மொத்தமாக 56 ஜிபி டேட்டா 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#6

#6

ரூ.299 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 3 ஜிபி என மொத்தமாக 84 ஜிபி டேட்டா 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#7

#7

ரூ.349 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 1.5 ஜிபி என மொத்தமாக 105 ஜிபி டேட்டா 70 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#8

#8

ரூ.398 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 2 ஜிபி என மொத்தமாக 140 ஜிபி டேட்டா 70 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#9

#9

ரூ.399 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 2 ஜிபி என மொத்தமாக 126 ஜிபி டேட்டா 84 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#10

#10

ரூ.448 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 2 ஜிபி என மொத்தமாக 168 ஜிபி டேட்டா 84 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#11

#11

ரூ.449 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 1.5 ஜிபி என மொத்தமாக 136 ஜிபி டேட்டா 91 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#12

#12

ரூ.498 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 2 ஜிபி என மொத்தமாக 182 ஜிபி டேட்டா 91 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#13

#13

ரூ.509 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 4 ஜிபி என மொத்தமாக 112 ஜிபி டேட்டா 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#14

#14

ரூ.799 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 5 ஜிபி என மொத்தமாக 140 ஜிபி டேட்டா 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#15

#15

ரூ.999 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 60 ஜிபி டேட்டா 90 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#16

#16

ரூ.1699 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 1.5 ஜிபி என மொத்தமாக 547.5 ஜிபி டேட்டா 365 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#17

#17

ரூ.1999 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 125 ஜிபி டேட்டா 180 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#18

#18

ரூ.4999 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 350 ஜிபி டேட்டா 360 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#19

#19

ரூ.9999 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் தினமும் 350 ஜிபி டேட்டா 360 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

ஜியோ போன் பயனர்களுக்கான பிரைம் ப்ரீபெய்ட் திட்டம்:

ஜியோ போன் பயனர்களுக்கான பிரைம் ப்ரீபெய்ட் திட்டம்:

#20

ரூ.49 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் 1 ஜிபி டேட்டா 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#21

#21

ரூ.99 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் 14 ஜிபி டேட்டா 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

#22

#22

ரூ.153 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் 42 ஜிபி டேட்டா 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.