உலகின் வறிய நாடுகளின் பட்டியலில் முதலாவது இடத்தில் கொங்கோ குடியரசு

உலகின் வறிய நாடுகளின் பட்டியலில் முதலாவது இடத்தில் கொங்கோ குடியரசு

 Focus Economics என்ற பொருளாதார ஆய்வு நிறுவனம் உலகில் வறிய நாடுகளின் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த அறிக்கை 126 நாடுகளில் உள்ளுர் உற்பத்தியை கவனத்தில் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அமைவாக இந்த பட்டியலில் உலகில் வறிய நாடுகளின் மத்தியில் முதலாவது இடத்தில் கொங்கோ குடியரசு இடம்பெற்றுள்ளது.

உலகில் வறிய நாடுகள் மத்தியில் 2 ஆம் மற்றும் 3 ஆம் இடங்களின் முறையே மொசாம்பிக் மற்றும் உகண்டா நாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இலங்கை இந்த வறிய நாடுகளின் மத்தியில் 36 ஆவது இடத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. பொருளாதார ஆய்வு நிறுவனம் 2017 ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட உலகின் வறிய நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கை 36 ஆவது இடத்தில் இடம்பெற்றிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய மற்றும் பாகிஸ்தான் நாடுகள் இந்த பட்டியலில் 19 ஆம் மற்றும் 12 ஆம் இடங்களில் இடம்பெற்றுள்ளன. அமெரிக்கா இந்த பட்டியலில் 121 ஆவது இடத்திலும், ரஷ்யா 71 ஆவது இடத்திலும், சீனா 69 ஆவது இடத்திலும் இடம்பெற்றுள்மை குறிப்பிடத்தக்கது.

Focus Economics அறிக்கையின்படி உலகின் வறிய நாடுகளின் முழுவிபரம் வருமாறு:

 GDP Per Capita 2019-2023

2019 Rank

Country

GDP per Capita 2019 (projected)

GDP per Capita 2017 (actual)

2017 Rank

GDP per Capita 2023 (projected)

2023 Rank

1

DRC

475.3217

438.5256

2

551.3249

1

2

Mozambique

501.9192

429.3636

1

647.641

2

3

Uganda

759.0817

725.9486

3

959.4522

3

4

Tajikistan

861.2937

777.0268

5

1158.827

6

5

Yemen

912.5141

N/A

1079.137

5

6

Haiti

922.7217

775.8355

4

992.7961

4

7

Ethiopia

1122.567

N/A

1508.321

9

8

Tanzania

1159.105

1037.079

6

1502.31

8

9

Kyrgyzstan

1266.064

1203.071

7

1487.614

7

10

Uzbekistan

1350.473

1513.999

10

2350.817

14

11

Zambia

1479.781

1566.378

13

1858.185

10

12

Pakistan

1495.477

1546.844

12

1869.015

11

13

Myanmar

1533.067

1278.07

8

2337.462

13

14

Cambodia

1627.842

1383.751

9

2194.383

12

15

Bangladesh

1774.44

1521.366

11

2547.109

18

16

CDI

1899.69

1618.134

14

2526.718

17

17

Kenya

1960.507

1691.498

15

2357.122

15

18

Nicaragua

2151.084

2220.543

19

2388.447

16

19

India

2171.269

1979.313

16

N/A

20

Nigeria

2318.455

1994.661

17

2988.712

19

21

Ghana

2434.003

2061.11

18

3278.356

21

22

Vietnam

2749.925

2354.901

20

3750.412

22

23

Laos

2898.278

2522.904

22

3925.37

24

24

Honduras

2909.249

2773.835

25

3202.053

20

25

Egypt

2924.286

2471.783

21

4439.591

30

26

Ukraine

3033.515

2685.161

23

4237.628

28

27

Angola

3041.152

4388.521

40

4274.436

29

28

Philippines

3306.841

2989.068

26

4560.859

31

29

Moldova

3347.066

2761.133

24

3922.999

23

30

Tunisia

3502.351

3479.192

29

4155.141

26

31

Morocco

3513.398

3159.52

27

4120.344

25

32

Bolivia

3727.982

3388.005

28

4228.401

27

33

Venezuela

3887.217

N/A

N/A

34

Indonesia

4042.662

3875.781

32

5480.01

37

35

El Salvador

4172.125

3894.715

33

4782.359

32

36

SriLanka

4264.391

4071.251

36

5565.878

38

37

Algeria

4281.844

4036.28

35

5369.218

34

38

Georgia

4322.538

4265.342

39

5765.187

42

39

Armenia

4462.305

3862.116

31

5681.698

41

40

Azerbaijan

4505.525

4148.86

37

5449.05

36

41

Jordan

4554.322

4195.882

38

5436.38

35

42

Kosovo

4669.263

4026.13

34

6298.403

43

43

Mongolia

4694.103

3639.977

30

6886.963

45

44

Guatemala

4769.698

4466.347

41

5613.315

39

45

Belize

4850.095

4825.427

43

5025.607

33

46

Iraq

5081.196

4920.48

44

5672.477

40

47

Jamaica

5455.045

5198.3

45

6603.454

44

48

Albania

5532.769

4644.693

42

7033.495

47

49

Iran

5645.365

5634.898

49

7852.415

51

50

Paraguay

6050.501

5633.191

48

7166.749

48

51

Bosnia

6130.693

5309.657

46

8152.124

53

52

South Africa

6135.719

6281.276

53

7491.503

49

53

Belarus

6169.273

5707.975

50

7616.448

50

54

Ecuador

6210.746

6216.598

52

6919.949

46

55

Macedonia

6270.104

5437.174

47

8274.915

55

56

Colombia

6886.258

6377.405

54

8262.014

54

57

Turkmenistan

7203.68

6642.032

56

8020.402

52

58

Peru

7238.793

6748.979

57

9126.309

56

59

Thailand

7572.41

6590.926

55

9494.643

57

60

Serbia

7772.239

5904.748

51

10597.87

60

61

Turkey

8060.201

10541.78

67

11338.95

62

62

Dominican Republic

8245.759

7472.295

58

9693.61

58

63

Botswana

8403.47

7657.871

59

10499.33

59

64

Montenegro

9127.597

7796.785

60

11935.33

64

65

Brazil

9180.12

9895.964

66

11365.09

63

66

Kazakhstan

9346.117

8585.308

62

12053.76

65

67

Argentina

9519.177

14605.17

75

10853.51

61

68

Bulgaria

10008.19

8300

61

13491.55

68

69

China

10148.53

8805.975

63

14442.21

69

70

Mexico

10357.13

9325.097

64

12732.19

66

71

Russia

10640.84

10957.71

69

13289.46

67

72

Malaysia

11354.87

9814.508

65

14714.68

71

73

Costa Rica

12095.84

11626.27

71

14623.26

70

74

Romania

12811.64

10843.51

68

17476.31

73

75

Lebanon

12895.13

11495.45

70

15658.22

72

76

Croatia

15777.19

13814.83

72

20657.06

76

77

Poland

16460.36

13825.27

73

22526.56

81

78

Panama

16568.68

15198.58

77

20195.35

75

79

Chile

16590.26

15117.77

76

20852.7

77

80

Hungary

16660.19

14349.87

74

22278.07

79

81

Uruguay

16907.26

17104.49

81

22389.87

80

82

Oman

17563.99

17102.49

80

18725.36

74

83

Trinidad

17827.89

16146.82

79

21583.47

78

84

Latvia

18610.53

15571.79

78

24869.22

83

85

Lithuania

20364.45

18513.27

83

28160.73

86

86

Greece

20886.22

18638.56

84

25929.76

84

87

Slovakia

20987.53

17639.72

82

27155.12

85

88

Saudi Arabia

22278.18

21095.4

87

24846.53

82

89

Estonia

24123.96

20275.08

85

32358.3

91

90

Portugal

24205.31

21294.77

88

30030.2

88

91

CzechRepublic

24968.04

20492.96

86

33081.46

92

92

Taiwan

25949.99

24382.5

91

31246.56

89

93

Bahrain

26026.56

24237.5

90

29461.96

87

94

Slovenia

27634.46

23494.68

89

35535.75

94

95

Kuwait

28140.95

27129.24

93

31892.92

90

96

Cyprus

29367.9

26081.87

92

36237.79

95

97

Brunei

30294.58

28276.27

95

34070.92

93

98

Malta

31854.31

27326.09

94

41280.48

99

99

Korea

32660.66

29745.07

97

39784.39

96

100

Spain

32672.64

28393.94

96

40600.76

97

101

PuertoRico

32682.34

31229.57

98

40601.42

98

102

Italy

35580.39

32354.72

99

42000.28

100

103

UAE

38756.57

37728.2

100

43211.3

101

104

NewZealand

40429.89

41536.53

104

47487.16

102

105

Japan

41498.26

38175.17

101

47640.65

103

106

Israel

42520.91

41840.48

105

50825.49

104

107

UnitedKingdom

44617.91

39901.32

103

53548.03

105

108

France

44857.76

39889.51

102

53625.24

106

109

Belgium

48540.49

44112.05

106

58460.56

108

110

Canada

48651.49

45080.67

107

55542.25

107

111

HongKong

50164.08

46064.78

109

59466.59

109

112

Germany

50815.83

45275.83

108

62229.67

110

113

Finland

51647.6

46393.24

110

62589.18

111

114

Austria

53807.81

47860.47

111

64806.86

112

115

Netherlands

55453.01

48485.41

112

67414.58

113

116

Sweden

56305.87

52958.5

113

75053.39

118

117

Australia

57171.87

55680.85

114

67846.35

114

118

Singapore

62004.74

57494.65

116

73585.83

115

119

Denmark

62204.32

57359.54

115

74401.73

117

120

Qatar

64788.74

60693.81

118

77778.58

119

121

USA

65132.9

59792.04

117

73856.17

116

122

Iceland

78031.79

73477.01

120

95854.63

120

123

Ireland

79773.38

68808.29

119

99061.72

122

124

Switzerland

84697.81

80069.06

122

95939.89

121

125

Norway

84783.29

74570.89

121

107529.1

123

126

Luxembourg

117534.8

106719.1

123

138707.8

124

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.