கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 16,382 கோப்புகளில் முதல்வர் கையெழுத்திட்டு வளர்ச்சித் திட்ட பணிகள் நிறைவேற்றம்

கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 16,382 கோப்புகளில் முதல்வர் கையெழுத்திட்டு வளர்ச்சித் திட்ட பணிகள் நிறைவேற்றம்

கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 16,382 கோப்புகளில் முதல்வர் கையெழுத்திட்டு வளர்ச்சித் திட்ட பணிகள் நிறைவேற்றம்


சென்னை: கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 16,382 கோப்புகளில் முதல்வர் கையெழுத்திட்டு வளர்ச்சித் திட்ட பணிகள் நிறைவேற்றபட்டதாக தமிழக அரசு தெரிவித்தது.  ரூ.2,962 கோடியில் தமிழ்நாடு பாசன மேலாண்மை நவீனப்படுத்தும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தது.


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.