குடும்ப அரசியலுக்கு நோ…. தமிழக வாக்காளர்கள் திடவட்டம்

குடும்ப அரசியலுக்கும் மக்கள் அரசியலுக்கும் இடையிலான போராகத்தான் இந்த தேர்தல் இருக்கிறது. குறிப்பாக, குடும்ப அரசியலுக்கு மக்கள் யாருமே ஆதரவாக இல்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது.

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.