மோடி அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவால் அரசாங்க வங்கிகளுக்கு பெரிய ஆப்பு!

2021-22 நிதியாண்டில் 1.75 லட்சம் கோடி தனியார்மயமாக்கல் இலக்கை அடைய, இரண்டு அரசு வங்கிகள் மற்றும் ஒரு காப்பீட்டு நிறுவனம் தனியார்மயமாக்கப்படும்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.