தமிழகத்தில் இன்று வணிகர் தினம், நாளை முதல் புதிய கட்டுப்பாடுகள்: கடைகள் திறந்திருக்குமா?

ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே 5 ஆம் தேதி வணிகர் தினமாக கொண்டாடப்படுகின்றது. வணிகர் தினத்தன்று வழக்கமாக கடைகள் வணிக நிறுவனனகள் மூடப்படுகின்றன. 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.