முறைப்படுத்தப்பட்ட வின்டேஜ் கார்களுக்கான பதிவு!

பழங்கால (வின்டேஜ்) கார்களுக்கான பதிவு முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.