'ஒளடதங்கள் , சத்திர சிகிச்சை உபகரணங்களில் தட்டுப்பாடு இல்லை' – சுகாதார அமைச்சு தெரிவிப்பு

‘ஒளடதங்கள் , சத்திர சிகிச்சை உபகரணங்களில் தட்டுப்பாடு இல்லை’

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.