50 கிராமங்களில் கழிவுநீரால் மூல வைகை ஆறு மாசுபடுகிறது:ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கை அவசியம்

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.