கூட்டி கழித்து கணக்குப் போடும் 'பூத் ஏஜன்ட்'டுகள் சாதகம்… பாதகம்…! ஓட்டுப்பதிவு குறைந்ததால் கட்சியினருக்கு அதிர்ச்சி

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.