கலாச்சாரம், பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமின்றி தொழித்துறையிலும் பாரம்பரியம் கொண்டது இந்தியா: ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி

கலாச்சாரம், பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமின்றி தொழித்துறையிலும் பாரம்பரியம் கொண்டது இந்தியா என்று ஆளுநர் கூறியுள்ளார்.  1800-களில் இரும்பு உற்பத்தியில் சென்னை மாகாணம் முக்கிய பங்காற்றியது என்று ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்துள்ளார். 4500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழர்கள் இருப்பு பயன்பாட்டை அறிந்திருந்ததாக  முதல்வர் பேரவையில் கூறியுள்ளார்.    

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.