திருக்குற்றாலநாத சுவாமிக்கு தேய்ப்பதற்காக "சந்தனாரி தைலம் காய்ச்சும்" பணி இன்று துவங்கியது

திருக்குற்றாலநாத சுவாமிக்கு தேய்ப்பதற்காக “சந்தனாரி தைலம் காய்ச்சும்” பணி இன்று துவங்கியது

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.