இலங்கையில் இன்று அறிக்கையிடப்பட்ட கொவிட் தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கை 1253

இலங்கையில் இன்று அறிக்கையிடப்பட்ட கொவிட் தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கை 1253

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.