இலங்கையில் ,இன்று அறிக்கையிடப்பட்ட கொவிட் மரணங்களின் எண்ணிக்கை 35

இலங்கையில் இன்று (08) அறிக்கையிடப்பட்ட கொவிட் மரணங்களின் எண்ணிக்கை 35

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.