தேசிய வெளிநாட்டு பணவனுப்பல் நடமாடும் செயலியினை இலங்கைகை மத்திய வங்கி தொடங்குகின்றது

தேசிய வெளிநாட்டு பணவனுப்பல் நடமாடும் செயலியினை இலங்கைகை மத்திய வங்கி தொடங்குகின்றது.

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.