2022.02.11 அன்று இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட நாணய மாற்று விகிதங்கள்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் 2022.02.11 அன்று வெளியிடப்பட்ட நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.