இந்த முறை ஓட்டு சதவீதம் குறைய… காரணம் ஆயிரம்! தவறான வாக்காளர் பட்டியலே முக்கியம்!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.