24.02.2022 ஆம் திகதி அறிக்கையிடப்பட்ட கொவிட் மரணங்களின் எண்ணிக்கை

24.02.2022 ஆம் திகதி அறிக்கையிடப்பட்ட கொவிட் மரணங்களின் எண்ணிக்கை 30

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.