ஆட்சியில் அமர்த்திய மக்களுக்கு… தெருவில் அலைய விட்டு அரசு 'நன்றி'புது ஸ்டைலா இருக்கே!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.