வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை கட்டடப் பொருட்கள் கூட்டுத்தாபனத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் எந்தவித நிதி அறிக்கையும் தயாரிக்கப்பட்டில்லை 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.