மப்பேடு ஏரி மீன்பிடி ஏலத்தில் ஊராட்சி நிர்வாகம். 'தில்லாலங்கடி!'தண்ணீர் வெளியேற்றத்தால் விவசாயிகள் கொதிப்பு

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.