இலங்கையில் 2022.04.26 ஆம் திகதி அறிக்கையிடப்பட்ட கொவிட் மரணங்களின் எண்ணிக்கை

இலங்கையில் 2022.04.26 ஆம் திகதி அறிக்கையிடப்பட்ட கொவிட் மரணங்களின் எண்ணிக்கை

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.