மண்டலங்களின் தொகுப்பே இந்தியா: மாநாட்டில் ராகுல் காந்தி பேச்சு

ராஜஸ்தான்: பல்வேறு மண்டலங்களின் தொகுப்புதான் இந்திய என்று உதய்பூரில் ராகுல் காந்தி  பேச்சு ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூரில் நடைபெறும் காங்கிரஸ் கட்சியின் 3 நாள் சிந்தனை அமர்வு மாநாட்டில் ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார். மண்டலங்களின் தொகுப்புதான் இந்திய என அரசியல் சாசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது என்று ராகுல் காந்தி மாநாட்டில் கூறியுள்ளார் . 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.