இலங்கையில் 16.05.2022 அன்று கொவிட் மரணம் எதுவும் இல்லை

இலங்கையில் 16.05.2022 அன்று கொவிட் மரணம் எதுவும் இல்லை

 

Covid Death Nil Report 17.05.2022

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.