பூமியின் நடுப்பகுதியில் பெருங்கடல் ஒன்று இருப்பதற்கான சான்றுகள் உள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் தகவல்

பூமியின் நடுப்பகுதியில் பெருங்கடல் ஒன்று இருப்பதற்கான சான்றுகள் உள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். பூமிக்கு 660 மீட்டர் ஆழத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வைரத்தை வைத்து ஆராய்ச்சி செய்ததில் இவ்வாறு கண்டுபிடித்துள்ளதகா தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.