அரசு மருத்துவமனைகளில் எக்ஸ்ரே உள்ளிட்ட சேவை கட்டணங்கள் அதிகரிப்பு: ம.நீ.ம கண்டனம்


அரசு மருத்துவமனைகளில் எக்ஸ்ரே உள்ளிட்ட சேவை கட்டணங்கள் அதிகரிப்பு: ம.நீ.ம கண்டனம்
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.