சிங்கம்புணரியில் பெருகும் கடைகளால் சுருங்கும் பஸ் ஸ்டாண்ட் நுழைவு வாயில் விபத்தில் சிக்கும் பயணிகள்

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.