இலங்கை கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் – 2022 திசெம்பர்

2022 திசெம்பரில் கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண்கள் பணிகள் நடவடிக்கைகளில் விரிவடைதலையும் தயாரித்தல் நடவடிக்கைகளில் தொடர்ச்சியான பின்னடைவினையும் எடுத்துக்காட்டின.

தயாரிப்பு கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண், திசெம்பரில் 44.8 சுட்டெண் பெறுமதியினைப் பதிவுசெய்து தயாரிப்பு நடவடிக்கைகளில் தொடர்ச்சியான பின்னடைவினை எடுத்துக்காட்டியது. நிரம்பலர் விநியோக நேரம் தவிர, அனைத்து துணைச் சுட்டெண்களிலும் அவதானிக்கப்பட்ட குறைவடைந்த செயலாற்றத்தினால் இப்பின்னடைவு தூண்டப்பட்டிருந்தது.

பணிகள் கொ.மு.சுட்டெண்ணானது தொடர்ச்சியாக இரண்டு மாதங்களாக வீழ்ச்சியடைந்ததன் பின்னர் 2022 திசெம்பரில் 51.6 சுட்டெண் பெறுமதியினைப் பதிவுசெய்து வளர்ச்சி எல்லைக்குத் திரும்பியது. புதிய வியாபாரங்கள், தொழில் நடவடிக்கைகள் மற்றும் நடவடிக்கைக்கான எதிர்பார்க்கைகள் துணைத் துறைகளில் அவதானிக்கப்பட்ட மேம்பாடுகள் மூலம் இவ்வதிகரிப்பு துணையளிக்கப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும், தொழில்நிலை மற்றும் நிலுவையிலுள்ள பணிகள் என்பன மாதகாலப்பகுதியில் தொடர்ந்தும் வீழ்ச்சியடைந்தன.

முழுவடிவம்

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/press/pr/press_20230117_sl_pmi_2022_december_t.pdf

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.