இலங்கையின் இன்றைய தங்க விலையில் சற்று குறைவு! (31-01-2023)இலங்கையின் இன்றைய தங்க நிலவரம் (31- 01-2023) என்னவென்று தெரிந்து கொள்வோம்.

 •  தங்கம் அவுன்ஸ் விலை ரூபாய் 698,634.00 ஆகும்
 • 24 கரட் 1 கிராம்தங்கத்தின் விலை ரூபாய்

 • 24,650.00

  24 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் )தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 197,150.00

   

 • 22 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 22,600.00

 • 22 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 180,800.00

 • 21கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 21,570.00

 • 21 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 172,550.00 

 Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.