அரசு ஊழியர் சம்பளம் டூ மானிய திட்டம்; ரூ.1-ல் தமிழக அரசின் செலவுகள்!


அரசு ஊழியர் சம்பளம் டூ மானிய திட்டம்; ரூ.1-ல் தமிழக அரசின் செலவுகள்!
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.