மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு ரூ30,000 கோடி கடன், புத்தொழில் இயக்கம்.. முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன?


மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு ரூ30,000 கோடி கடன், புத்தொழில் இயக்கம்.. முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன?
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.