ரயிலில் போன் பறிப்பு; அதிர்ச்சியின் தவறி விழுந்ததால் கை, கால்கள் இழப்பு


ரயிலில் போன் பறிப்பு; அதிர்ச்சியின் தவறி விழுந்ததால் கை, கால்கள் இழப்பு
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.