10 % அதிகமான கொரோனா பாதிப்புள்ள மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு


10 % அதிகமான கொரோனா பாதிப்புள்ள மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.