சிறுநீர் தானாக வெளியேற என்ன காரணம்? சிகிச்சை என்ன? மருத்துவர் பதில்


சிறுநீர் தானாக வெளியேற என்ன காரணம்? சிகிச்சை என்ன? மருத்துவர் பதில்
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.