முஸ்லிம்களை EWS பிரிவுக்கு நகர்த்தும் கர்நாடகா; வொக்கலிகா, லிங்காயத்துகளுக்கு அதிக இடஒதுக்கீடு


முஸ்லிம்களை EWS பிரிவுக்கு நகர்த்தும் கர்நாடகா; வொக்கலிகா, லிங்காயத்துகளுக்கு அதிக இடஒதுக்கீடு
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.