வரி பாக்கி வைத்ததால் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு செய்யப்பட்டது பரபரப்பு!!!

வரி பாக்கி வைத்ததால் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு செய்யப்பட்டது பரபரப்பு!!!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.