"செறிவூட்டப்பட்ட இரசாயன அரிசியை" கலந்து விநியோகம் செய்வதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து விவசாயிகள்

“செறிவூட்டப்பட்ட இரசாயன அரிசியை” கலந்து விநியோகம் செய்வதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து விவசாயிகள்

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.