“ஆவின் பால் உற்பத்தியாளர்களுடன் அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தவேண்டும்”: ராமதாஸ், ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தல்


“ஆவின் பால் உற்பத்தியாளர்களுடன் அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தவேண்டும்”: ராமதாஸ், ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தல்
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.