புதிதாக பொறுப்பேற்கும் ஐ.டி துறையில் தமிழகத்தை முதல் மாநிலம் ஆக்குவேன்: அமைச்சர் பி.டி.ஆர் அறிக்கை


புதிதாக பொறுப்பேற்கும் ஐ.டி துறையில் தமிழகத்தை முதல் மாநிலம் ஆக்குவேன்: அமைச்சர் பி.டி.ஆர் அறிக்கை
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.