மதுரை தெருவிளக்குகளை பராமரிக்க ஆளின்றி மிரட்டுது இருட்டு; எரிந்தாலும், ஒளிர்ந்தாலும் ஒருபயனும் இல்லை

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.