சோழர்களின் செங்கோல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்திய நாடாளுமன்ற புதிய கட்டடத்தின் சிற்பி பிமல் ஹஸ்முக் படேல்

Parliament New building Architect: இந்திய நாடாளுமன்ற புதிய கட்டடத்தின் சிற்பி யார் தெரியுமா? அவரது அனுபவமும் திறமையும் குடத்தில் இட்ட விளக்கல்ல…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.