விண்வெளிக்கு சிவில் வின்ஞானியை அனுப்பியது சீனா! Shenzhou-16 லிஃப்ட்ஆஃப் வெற்றி

Tiangong Space Station: சீனா மே 30ம் தேதியன்று சிவில் விஞ்ஞானி உட்பட 3 விண்வெளி வீரர்களை டியாங்காங் விண்வெளி நிலையத்திற்கு அனுப்பியது 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.