ரூ.3,233 கோடி மதிப்பில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்: 5,000 பேருக்கு வேலை: ஸ்டாலின்


ரூ.3,233 கோடி மதிப்பில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்: 5,000 பேருக்கு வேலை: ஸ்டாலின்
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.