வெயில் தாக்கம் அதிகரிப்பால் பள்ளிகள் திறப்பு ஒத்தி வைக்கப்படுமா?

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.