யானை வாங்கியவன் அங்குசம் வாங்க மறந்த கதை: 20 ஆண்டுகளாக ஒரே இடத்தில் நின்று துருப்பிடித்த படகு!


யானை வாங்கியவன் அங்குசம் வாங்க மறந்த கதை: 20 ஆண்டுகளாக ஒரே இடத்தில் நின்று துருப்பிடித்த படகு!
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.