திறந்த நிலையில் ஆழ்குழாய் விபத்திற்கு முன் மூடப்படுமா

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.