யானை வாங்கியாச்சு அங்குசத்துக்கு யோசிக்குறாங்க: நீச்சல்குளம் இருக்கு; பயிற்சியாளர் இல்லை ண விளையாட்டு வீரர்கள் பயிற்சியின்றி தவிப்பு

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.