ஹிரோஷிமா நகரம் நரகமாக மாறிய தினம்… ஆகஸ்ட் 6ம் தேதி வரலாற்றில் ஒரு 'கரும் புள்ளி'

ஹிரோஷிமா: கடந்த 1945 ஆம் ஆண்டு இதே நாளில் ஜப்பான் நாட்டின் ஹிரோஷிமா நகரம் ‘லிட்டில் பாய்’ எனும் அணுகுண்டை அமெரிக்கா வீசியதால் நரகமாக மாறியது

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.