தொழில்துறையினரின் ஆக்கப்பூர்வ எதிர்பார்ப்புகள்: 'பளிங்கு நதி' ஆகட்டும், நொய்யல்!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.